top of page

STORE POLICY

Hét Klooster Bier

                         DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

                                    van de gemeenschap VVDSK vzw

1.Algemene bepalingen
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle leveringen van
goederen en aanbiedingen van de gemeenschap VVDSK vzw, zowel bij online- als andere
bestellingen. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, behoudens
wanneer de gemeenschap ze uitdrukkelijk heeft aanvaardt.
Afspraken en toezeggingen, (al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden) door
vertegenwoordigers of medewerkers van de gemeenschap VVDSK vzw, binden de gemeenschap enkel
van zodra laatstgenoemde deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Dit geldt ook in geval
van de vraag tot een schriftelijke ontbinding van het contract.

2.Leveringsvoorwaarden
Voor zover het niet uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen
aangegeven leveringstermijnen indicatief.
De gemeenschap VVDSK vzw houdt zich zo goed als mogelijk aan de overeengekomen
leveringstermijnen. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant het recht zelf een
uiterste termijn van minstens 3 weken te bepalen. Levert de gemeenschap VVDSK vzw niet
binnen die gestelde termijn, dan kan de klant schriftelijk van de koop afzien. Overmacht, hoe dan
ook ontstaan, ontheft de gemeenschap VVDSK vzw van iedere verplichting tot leveren. De
de gemeenschap VVDSK vzw informeert de klant dan onmiddellijk over de niet beschikbaarheid
en de gemeenschap stort de reeds gedane betalingen meteen aan de klant terug.
Indien de ontvanger bij de eerste bezorg poging niet aanwezig is, dan komen de ontstane
meerkosten voor een tweede en volgende bezorg poging of opslagkosten altijd voor zijn of haar
rekening.

De gemeenschap VVDSK vzw mag deelleveringen doen wanneer dit redelijk is voor de klant. De
aanvullende kosten die ontstaan door het uitvoeren van deelleveringen, zijn voor rekening van de gemeenschap VVDSK vzw.
Bij wijzigingen na verzending (bv. wijziging van bezorgadres, boeken van extra services) brengt
het transportbedrijf op dit moment € 15,- netto extra in rekening. Indien er na de verzending op
verzoek van de klant iets wordt gewijzigd, dient de klant de bijkomende kosten zelf te betalen.
3.Risico-overdracht
Het risico wordt op de klant overgedragen, van zodra de goederen aan de transportfirma worden
overgedragen en het pakhuis hebben verlaten. Dit geldt ook wanneer de  de gemeenschap VVDSK vzw
de transportkosten op zich heeft genomen. De klant moet gebeurlijke transportschade
binnen de voorziene termijn rechtstreeks aan de transportfirma melden. Voor iedere zending
van de klant naar  de gemeenschap VVDSK vzw, draagt de klant ieder risico, in het bijzonder het transportrisico, tot het moment van aankomst van de goederen bij d de gemeenschap VVDSK vzw.

 

4.Betalingsvoorwaarden
Facturen van  de gemeenschap VVDSK vzw zijn onmiddellijk en zonder kortingen te betalen.
Eventuele onkosten hierbij zijn ten laste van de klant.
Een gebeurlijke schuldvergelijking door de klant is slechts mogelijk ingeval van het bestaan
voorafgaandelijk schriftelijk vastgelegde, onbetwistbare en justitieel rechtsgeldige vorderingen.
De klant kan zijn retentierecht enkel uitoefenen, voor zover dit berust op een identieke contractverhouding.
de gemeenschap VVDSK vzw heeft het recht zijn vorderingen uit leveringen en prestaties op
financieringsdoeleinde over te dragen.
Bij achterstalige betaling moeten alle andere vorderingen direct worden betaald, zonder dat om een afzonderlijke achterstalige betaling gaat.

5.Productaansprakelijkheid
Alle klachten over de aard en de inhoud van de levering, over beschadigingen en bij foutieve
zendingen moeten, in zoverre die vastgesteld kunnen worden, onmiddellijk of uiterlijk binnen de
week, schriftelijk aan  de gemeenschap VVDSK vzw worden gemeld.
Voor de inachtneming van deze termijn volstaat de tijdige verzending van de klacht. Na het
verstrijken van de termijn is iedere productaansprakelijkheid voor zichtbare gebreken uitgesloten.
De kwaliteitsgarantie voor nieuwe producten door  de gemeenschap VVDSK vzw bedraagt vanaf de levering 6 maanden. Voor tweedehands en gebruikte producten geeft  de gemeenschap VVDSK vzw geen garantie.
Deze beperkingen gelden niet, wanneer de onvolkomenheid arglistig werd verzwegen. Bij gegronde klachten zal  de gemeenschap VVDSK vzw de ontbrekende hoeveelheden naleveren
en voor het overige de goederen herstellen of nieuw aanleveren. De kwaliteitsgarantie voor gebreken bij gereedschap beperkt zich tot de herstelling. Indien de nazorg/-levering uitblijft, dan
heeft de klant het recht op een korting of kan hij het contract opzeggen.
6.Aansprakelijkheid
Bij schuld door nalatigheid beperkt zich de aansprakelijkheid van  de gemeenschap VVDSK vzw zich tot de aard van de goederen, de voorzienbare, en de contracteren normale schade.
Dit geldt ook voor haar personeel.
De vorige aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor de eisen van de klant op basis van
productaansprakelijkheid. De bovenstaande beperkingen gelden ook niet in het geval van aan de
de gemeenschap VVDSK vzw toerekenbare schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van de klant.
7.Eigendomsvoorbehoud
De gekochte producten blijven eigendom van  de gemeenschap VVDSK vzw, totdat de koper
volledig aan alle overeengekomen verplichtingen heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud van
de geleverde producten blijft bestaan ook wanneer er bijkomende overeenkomsten met de gemeenschap VVDSK vzw zijn afgesloten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij herstellingen, alsook
andere prestaties.
Tijdens de duur van dit eigendomsvoorbehoud heeft de koper het recht op het bezit en het
gebruik van de producten, zolang hij zijn verplichtingen uit de verkoopovereenkomst en al zijn
andere verplichtingen uit de zakelijke relatie met  de gemeenschap VVDSK vzw binnen de gestelde termijn nakomt.
De klant is verplicht aan  de gemeenschap VVDSK vzw binnen de grenzen van de
rechtsvervolging uit de overeengekomen verkoopovereenkomst noodzakelijke informatie mee te delen.
Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgedragen, mag deze de goederen
niet verpanden, of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
8.Gegevensverwerking
De gemeenschap VVDSK vzw heeft het recht, om binnen de grenzen van de handelsrelatie, de
vereiste persoonsgegevens van haar klanten op te vragen, op te slaan en te verwerken.
9. Salvatorische clausule
Mochten bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of een toekomstige erin opgenomen bepaling zijn ongeldig of nietig verklaard worden, in hun geheel of gedeeltelijk, of de
rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet beïnvloeden.
10.Andere
Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen worden onderworpen aan de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van  de gemeenschap VVDSK vzw.  De gemeenschap VVDSK vzw heeft echter het recht, bij de bevoegde rechtbank
van de partner te klagen. Op deze algemene verkoopsvoorwaarden is het recht van de Belgische staat van toepassing.
 

De gemeenschap VVDSK vzw

0031 6 42 18 26 11

Payment Methods
Home
bottom of page